ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VADO ENERGIE (GENAAMD VADO) GEVESTIGD TE UDEN

Deze voor waarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank in Den Bosch op 31-12-2004 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Vado Energie, gevestigd te Uden, hierna te noemen Vado, aangegaan.

1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Vado zijn algemene voorwaarden.

1-3 Bijzondere van Vado zijn voorwaarden afwijkende bepallingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen.

2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2-2 Mondelinge toezeggingen door Vado zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

AÉikel 3 Algemene voorwaarden van kontrakt en/of derden.

3-1 Vado aanvaardt slechts de toepasselUkheid van algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden als dezê uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoêmde algemene voonivaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Vado onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van kontraktpartijen en/of derden.

3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Vado aanvaard onder bovengenoemde kondities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie, Latere transakties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

3-4 Eventuele algemene voorwaarden van partijen, die met de Vado kontracteren of onderhandelen, cq afnemen, zijn niet van toepassing.

Artikel 4 Overeenkomst.

4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Vado door zijn schriftelijUmondelinge bevestiging.

4-2 Elke met Vado aangegane overeenkornst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordelling.

4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen,maten,gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e,d, door Vado bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven, Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerk, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

4-4 Het risiko van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bêstellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Afspraken.

5-1 Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Vado binden Vado niet, voorzover dêzê door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt pesoneel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers die geen prokuratie hebben.

Artikel 6 lntellectuele eigendomsrechten.

6-1 Op alle door Vado verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellektuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmakeing en kopieren zijn slechts toegestaan met Vado zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

6-2 De in het lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven het onvervreemdbaar eigendom van Vado en dienen op zijn verzoek onverwijld reretourneerd te worden.

6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpaÉij een gefixeerde boete verschuldigd van 5000,- Euro onverminderd Vado zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen.

7-1 Hêt is niet toegêstaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Vado zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarvoor is bereikt of het werk door hem wort uitgevoerd. Onttwerpen en tekeningen blijven Vado zijn eigendom.

7-2 Als Vado opdrachlen heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan Vado verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Vado te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

7-3 Vado zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen oftreffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren produkten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend, Vado is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met Vado zijn produkten en diensten.

Artikel 8 Leveringstermijn

8-1 De overeengekomen lêveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Vado schriftelijk ingebreke te stellen. De leveringsterminen zijn vastgedteld in de verwachting dat er geen beleselen voor Vado zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

8-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrêkên van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risiko te zijner beschikking opgeslagen kosten.

Artikel 9 Prijzen.

9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasing e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden kunnen deze worden doorberekend.

9-3  Indien de prijsfluktuatie meer dan 20 euro bedraagt van de overeengekomen transaktie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlagen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10-1 Vado is niet aansprakelijk voor kosten, schade en interêsten die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van:

A: Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; B: Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikkten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

10-2 Vado is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot een maximaal de inkoopfaktuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken matriaal en matrieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voot’zover ontstaan door grove schuld van Vado of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

10-3 Dit atrikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

10-4 Vado zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhangkelijk van de aaerd van de schuld.

10-5 Zodra matrialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risiko’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de matrialen, installaties, onderdelen of gereedschapen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de Vado. Artikel

11 Verplichtingen van Vado

11-01 Vado is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepallingen van de overeenkomst uit te voeren.

11 -2 Vado aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.

12-1 De opdrachtgêver zort ervoor dat Vado tijdig kan beschikken:

A: over de voor de opzet van het werk benodige gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander opaanwijzing van Vado.

B: over het gebouw of het terien waar het werk moet worden uit gevoerd,

C: over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/if afuoe van materialen en werktuigen.

D: over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming,gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodige energie.

E: over tekeningen van de ligging van kabel, buizen en leidingen.

12-2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeing, water, gas, en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stelen, indien deze op of bij het werk aanwezig te zijn.

12-3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bêpaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdig aanvoer of niet tijdige uilvoering daarvan.

12-4 Indien de aanvang of de vooÍgang van het werk wort vertraagt door faktoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelUk is, kunne de daaruit voor Vado vooÉvloeiende schade en kosten aan de opdracxhtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Risiko bepering

13-1 lndien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.

13-2 overziene tussentijdse wijzigingen in de matriaalprijzen zullen worden doorberekend.

Artikel 14 Meer- en minderwerk.

14-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.

14-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftêlijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

14-3 Door Vado te makên kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening woreden gebracht.

14-4 De toepasselijkhêid van het in artikel 7A;1646 B.W. bepaalde wort uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15 Materialen.

15-1 Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelkwaliteit geleverd en verwerkt.

15-2 Goederen die Vado tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.

Artikel 16 Aanbetaling.

Vado is gerechtigd bij het aangaan van de overeênkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door wanprestatie van Vado de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rent over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 17 Annuleren.

17-1 Indeien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Vado reeds aangeschafte matrialen en grondstffen, al dan niet be-ofverwerkt tegen kostende prij, inkusief lonen en sociale lasten, overte nemen. Opdrachtgeverzal eveneens aan Vado als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Vado te vrijwaren tegen verderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/ofweigering van de goederen.

17-2 Onverminderd het vermelde in het vorigê lid van dit artikel behoudt Vado zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, fianciering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en Vado schriftelijk anders wordt overeen gekomen.

Artikel 18 Uitbesteding werk aan derden. Opdrachtgever machtigt Vado om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 19 Overmacht.

19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o,a, stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijkê werkstakingên oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de matrialên, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Vado, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmering maatregelen van enige overheid, brand, stroringen en ongevallen in het bedrijf of in het veryoer van Vado, dan wel in de middelen van veryoer van derden, het oplegen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Vado overmacht op die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

19-2 Vado is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijnet eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten respektievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 20 Nadere bepalingen indien Vado als opdrachtgever optreedt.

20-1 De opdrachtnemer dient Vado op eerste verzoek een schriftelijke opgave te verstekken van alle werknemers die door opdrachtnemer of door een derde in het kader van die uitvoering aan het werk zijn gesteld of zullen worden gesteld.

20-2 De opdrachtnemer zal Vado op eerste verzoek de loonstaten van die werknemers ter inzage verstekken, schriftelijk opgave doen van de plaatsen waar door die werknemers werk is verricht en opgave van de aldaar gewerkte uren,

20-3 De opdrachtnemer staat jegens Vado in voor tijdige nakoming van al zijn verplichtingen voortvloeiende ui de sociale verzekeningswetten en uit de wet op de loonbelasting ten aanzien van de hier boven bedoelde werknemers.

20-4 De opdrachtnemer is verplicht Vado op eerste verzok schriftelijk op tê geven de naam en het adres van de bedrijfsvereniging waarbij de opdrachtgever is ingeschreven, zijn loonbelastingnummer, en/of zijn geldig bewijs van inschrijving bij de bedrijfsvereniging ter inzage te verstrekken.

20-5 De opdrachtnemer is verplicht Vado op zijn eerste verzoek een verklaring te tonen inzake opdrachtnemer zijn betalingsgedrag bij die bedrijfsvereniging en een verklaring inzake zijn afdracht van loonbelasting, een en ander als bedoeld in het kader van de in de wet ketenaansprakelijkheid (verder te noemen Wka) vastgestelde richtlijnen.

20-6 De opdrachtnemer moeten aantonen dat zij c.q. de in lid 9 bedoelde derde een volledige en korrekte administratie voert met betrekking tot de verschuldigde bedragen aan de bedrijfsvereniging en ontvanger der directe belastingen betreffende zijn werknemers.

20-7 Vado heeft steeds het recht de door de opdrachtnemer terzake van het werk verschuldigde premies en loonbelasting van de door vado aan de opdrachtnemer te betalen aaneemsom of koopsom in te houden en namens de opdrachtnemer aan de betreffende bedrijfsvereniging repetievelijk voornoêmde ontvanger te voldoên.

20-8 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde is de opdrachtnemer op eerste verzoek van Vado verplicht terzake van het betreffende werk een G-rekening te openen als in de Wka bedoeld, Vado zal het recht hebben het gedeelte van de door hem aan de opdrachtnemerte betalen aanneemsom of koopsom, dat wordt gevormd door de bedragen die ten aanzien van de in lid 1 bedoelde werknemers zijn verschuldigd voor premies en loonbelasting, op die G-rekening over te maken. Deze overmaking strekt Vado tot kwijting voor het betreffende gedeelte van de aanneemsom of koopsom. Indien en zolang de opdrachtnemer Vado nog niet schriftelijk van het geopend zijn van de G-rekening in kennes zal hebben gesteld zal Vado gerechtigd zijn het betreffende bedrag opnde aanneemsom of de koopsom in te houden,

20-9 De opdrachtnemer is niet bevoegd enig deel van de overeenkomst door derden te doen uitvoeren dan na van Vado daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring. 20-1 0 Ingeval de opdrachtnemer enig deel van de overeenkomst door een derde doet uitvoeren zal hij dit doen ingevolge een overeenkomst waarin mutantis mutandls de leden l tlm 1’l van dit artikel zijn opgenomen.

20-1 1 ingeval van niet nakoming van de door de opdrachtnemer van en van deze hiervoor genoemde verplichtingen verbeurd hij aan Vado een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de tussen Vado en de opdrachtnemer geldende aanneemsom of koopsom, onverminderd het recht van Vado om boevendien de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen

Artikel 21 Oplevering.

21-1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Vado dit de opdrachtgever schriftelijk/mondeling heeft medegedeeld, dan wêl de opdrachtgever het aangelegde en geinstalleerde in gebuik heeft genomen.

21-2 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke Vado niet kan worden aangerekend, zoals onwerkbaar weer, staking, oorlog of andere bijzonderheden, zoals o.a. in het artikel overmacht genoemd.

Artikel 22 Reklame.

22-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en/of de goederen de grondig te inspekteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Vado terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen I dagen na de dag an (op)levering Vado wijst op gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemert, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reklame.

22-2 Vado dient in staat te worden gesteld ingediende reklames te kontroleren, bij overeensteming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

22-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhangkelijke dekundige ingeschakeld. De kostenvan deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

22-4 lndien de reklame naar het oordeel van Vado c.q. de onafhangkelijk deskundige juist is, zal Vado hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de inkoop faktuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de orginele toestand. Vado is niet tot verdere schade- of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 23 Garantie.

23-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend Vado aan de opdrachtgever garantie voor materiaal en fabrikagefouten, welke bij normaal gebruik onstaan. Vado zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik ofvan andere oorzaken dan van matriaal en fabrikagefouten oÍ indien Vado na overleg met de opdrachtgever gebruikt malriaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en matrialen die Vado niet zelf vervaardigd, verleend Vado nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstekt op geleverde matrialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

Artikel 24 Eigendomsvoorbehoud.

24-1 Zoals Vado geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekkeing tot de uitvoering vanwerk ofvan de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Vado.

24-2 Vado heeft het recht deze goederen terug te vorderen en to zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquldeert, sursêance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaart of beslag op de goederen wordt gelegd.

24-3 Alle daden van beschikking met betrekkeing tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

24-4 Bij in gebreke zijn van betaling binnen de in de voor waarde overeenkomst heeft Vado het recht de releverde goederen door te verkopen, en eventuele verliezen te reklameren op de opdrachtgever.

Artikel 25 Speciale bestellingen.

25-1 Door u te bestellen artikelen, die buiten ons standaard voorraad programma vallen z.g.n. specials kunnen uitsluitend na schriftelijke bevestiging in behandeling worden genomen. Genoemde artikelen kunnen na het verstrekken van de opdracht resp. na levering niet worden geannuleerd of retour gezonden. De voor deze speciale bestellingen door ons te maken extra kosten, worden op factuur aan u doorberekend. En daar kan niet op worden gereklameerd.

Artikel 26 lnformatie

26-1 Eventuele kopieen van Vado of derde zijn allen ter infomatie meegegeven, en eventuele prijzen die op de kopieen zijn vermeld zijn niet van toepassing. Prijzen zijn dag prijzen en kunnen zo doende worden opgevraagd.

Artikel 27 Wanprestatie en onbinding.

27-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

27-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Vado ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

27-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Vado eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquldatie is getreden of door een derde c.q. Derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metierwoon te verlaten. ln al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Vado op de opdrachtgever heeft, ter stond opeisbaar zijn.

Artikel 28 Betaling.

28-1 Betaling dient te geschieden binnen I dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 30 dagen na factuurdatum vervalt de eventuele korting die op de factuur eventueel is vermeld, na 14 dagen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op reklame, en zal ook de Vado er van uit gaan dat u accoord bent gegaan met de op factuur vermelde kosten.

28-2 Alle prijzen die de Vado hanteerd zijn exclusief BTW en zijn dag prijzen. U kan geen aanspraak meer maken op de eventuele eerder geleverde prijzen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

28-3 Vado is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad.2o/o per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van factuur.

28-4 Vado is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom een rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advokaat, prokureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en inkassoburo.

28-5 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeederd met de rente, met een minimum van 50,- euro. Tevens worden de buitenrechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Vado zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

28-6 Voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzonder tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden, heeft Vado het recht deze tegen billijkheid in rekening te brengen.

Artikel 29 Toepassings recht

29-1 Op elke overeenkomst tussen Vado en de opdrachtgever is het Nederlands Recht van toepassing Het weenskoop verdrag is uitdrukkelijk uitgestolen.

Artikel 30 Retourzending.

30-1 Retourzendingen worden door ons niet aanvaard, en kunnen niet worden gereklameerd tenzij Vado daarmee uitdrukkelijk en schrifelijk accoord mee is gegaan.

Artikel 31 Geschillen.

31-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkosten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuligde, zullen voor de Burgelijke Rechter van woon- c.q vestigingsplaats van Vado, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgelijke Rechter daartoe wettelijk bevoegt is.